Sun Tropical Village có nằm tại trong chuỗi nghỉ dưỡng Bãi Kem tại thiên đường biển Phú Quốc – top 15 hòn đảo nghỉ hưu tốt nhất thế giới. Được bao quanh bởi rừng nguyên sinh xanh mát, Sun Tropical Village được ví như “ngôi làng nhiệt đới”, miếng ghép tiên phong trong hệ sinh thái, nghỉ dưỡng tỷ đô tại đảo Ngọc.Không chỉ giải quyết kỳ vọng nghỉ dưỡng nghỉ dưỡng, dự án khu đô thị phong cách nhiệt đới mới của Sun Group còn mang lại những giây phút thư giãn với các liệu pháp trị liệu và chăm sóc sức khỏe. https://dautusungroup.net/du-an/sun-tropical-village/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-21 (月) 16:29:44 (99d)